NATEJA DE CUNETES I PONTS

NETEJA CUNETES

La neteja de cunetes és una tasca essencial en el manteniment de les vies i carreteres. Consisteix en eliminar els residus, la brutícia i els sediments acumulats a les cunetes per garantir un bon drenatge de l’aigua de pluja i evitar problemes d’inundació i erosió.

NETEJA TORRENTS DE PONTS

La neteja del torrent de ponts és una tasca essencial per mantenir la salut dels ecosistemes aquàtics i protegir-los de la contaminació i la acumulació de residus. Aquest procés implica la retirada de deixalles, vegetació excessiva i altres obstruccions que poden afectar el flux natural de l’aigua i causar problemes d’inundació.